ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ @อ.แม่จริม