การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษา (Mock Assessment) รอบที่ 4

วันที่ 21 กันยายน 2562 ว่าที่พันตรี ดร. สุรเดช รอดจินดา ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษา (Mock Assessment)รอบที่ 4 ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูที่รับผิดชอบ โรงเรียนละ 6 ท่าน จำนวน 16 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.น่าน เขต 1  ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1