การนิเทศ ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 9 @รร.บ้านร่มเกล้า

วันที่ 9 กันยายน 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์  ได้เข้านิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2561 และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย