ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงสา

ในวันที่ 6 กันยายน 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 บรรยายพิเศษสรุปนโยบาย จุดเน้นของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1