อบรมครูผู้ช่วยในระบบ Online ด้วยระบบโปรแกรม TEPE Online

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 1
ได้อบรมครูผู้ช่วยในระบบ Online ด้วยระบบโปรแกรม TEPE Online
ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562  ขอขอบคุณ
ผอ สมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.นน 1 ประธานหน่วยพัฒนา , ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.นน 1 ที่ปรึกษาโครงการ, นายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ , นายปิยะ จะเฮิง ศึกษานิเทศก์ , นางสมรี เกิดกล่ำ รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ กรรมการประเมินในดำเนินการอบรม ผลสำเร็จการพัฒนา 100 % เป็นอย่างดียิ่ง
ขอชื่นชม ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย จำนวน 16 คน ที่ได้ผ่านการอบรม ดังนี้ คุณครูดวงฤทัย สวนยะ/บ้านนาไลย, คุณครูวรินทร์นิภา สุคำ/ศรีเวียงสาวิทยาคาร, คุณครูศรัณยา ลำบาล/จอมจันทร์วิทยาคาร, คุณครู อติภา ปัญญากุลารักษ์ /ชุมชนบ้านน้ำปั้ว, คุณครูกิตติกา ก้อนสันทะ/บ้านสันทะ, คุณครูจริยา แซ๋เล้า/บ้านสันทะ, คุณครูณัฐกานต์ ชื่นขจร/บ้านสันทะ, คุณครูรัศมีดาว จันทร์ส่งแสง/บ้านสันทะ, คุณครูศุภัชชา อะนันตา/ชุมชนบ้านนาทะนุง, คุณครูอุไรรัตน์ สอนนวลสี/ชุมชนบ้านนาทะนุง, คุณครูสิรภัทร แสนทวีสุข/บ้านดอนไพรวัลย์, คุณครูเบญจมาศ สุเทปิน/บ้านดอนไพรวัลย์, คุณครูเบญญาภา โนแก้ว/บ้านศรีนาม่าน, คุณครูรัตนาวดี ไชยมิ่ง/บ้านห้วยแฮ้ว, คุณครูสมพงศ์ สิริวงค์กองคำ/บ้านศรีนาม่าน, คุณครูประกายกาญจน์ พรมใจ/บ้านน้ำเกี๋ยน