กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายสร้างฐานเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้ชีววิถีตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง @โรงเรียนบ้านนาไค้

วันที่ ๕ ก.ย.๖๒ โรงเรียนบ้านนาไค้ ร่วมก้บคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงานต่างๆ เช่น อบต.บัวใหญ่ อบต.สันทะ กศน.อำเภอนาน้อย เกษตรอำเภอนาน้อย พัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน อุทยานแห่งชาติขุนสถานและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ได้จัดทำกิจกรรม สานพลังเครือข่าย สร้างฐานเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้ชีววิถึตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไค้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย บ.ไฟฟ้าหงสา จำกัดและเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผูสนใจได้ใช้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป