การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียนและที่บ้านนักเรียน @รร.ราชานุบาล