ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปี 2562