ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เป็นประธานการประชุมครูแกนนำและวิทยากรหลัก พร้อมบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่ บนพื้นที่สูง ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน โดยมีนางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ให้การต้อนรับ นอกจากนั้นว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ได้เดินทางไปเยี่ยมชมให้กำลังใจข้าราชการครูที่กำลังดำเนินการอบรมปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม บรมราชกุมารี และสร้างสื่อ นวัตกรรม ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ซึ่งว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดาได้กล่าวชื่นชมให้กำลังใจคณะครู ที่ได้ทุ่มเท เสียสละเวลาในวันหยุดมาอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผู้เรียน และได้เน้นย้ำให้ข้าราชการครู นำหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ลงสู่การพัฒนานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และให้มีการขยายผลให้ครอบคลุม ทุกโรงเรียน หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สนามสอบจังหวัดน่าน ที่โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ด้วย ซึ่งสนามสอบคัดเลือกมีการดำเนินการอย่างเข้มงวด โดยให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์การสอบเข้าห้องสอบได้เฉพาะปากกา ดินสอ 2Bและยางลบเท่านั้น ห้ามนำเครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์ ทุกชนิดเข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด ซึ่งการดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย