สำนักงานลูกเสือจังหวัดน่าน และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ประกอบพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานลูกเสือจังหวัดน่าน และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ประกอบพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด ณ ห้องประชมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1