โรงเรียนบ้านห้วยมอญนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3 เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยศาสตร์แห่งชาติ(ครั้งที่8) ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน

โรงเรียนบ้านห้วยมอญนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3 เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยศาสตร์แห่งชาติ(ครั้งที่8) ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 น.-15.30 น. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์