สถานศึกษานำร่องการเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการ TFE (Teacher for Education )

วันที่ 20 สิงหาคม  2562 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ ได้รับ”โล่เกียรติคุณ” เป็นสถานศึกษานำร่องการเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการ TFE (Teacher for Education ) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน และได้เป็นตัวแทนไปนำเสนอในระดับภาคต่อไป