คู่มือการจัดกิจกรรมทางกาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยใช้รูปแบบสนามเด็กเล่น

กิจกรรมทางกาย (Physical Activity : PA) เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมนุษย์ทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพและเพื่อส่งเสริมพัฒนาการโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เพราะเด็กจะเกิดการเรียนรู้จากการเล่น โดยอาศัยกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย การเลือกกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเป็นสื่อในการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจนสติปัญญาของเด็กอย่างเหมาะสมนั้น ต้องคํานึงถึงพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยต่างๆ และต้องมีความน่าสนใจ ตลอดจนมีความปลอดภัยและประหยัด ผู้วิจัยได้นําแนวคิดการสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ด้วยการนํา ทรัพยากรท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดยน้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และหลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ที่มา : http://resource.thaihealth.or.th/library/collection/14385