ไม่มีโครงการคูปองแล้วต้องทำไง….อบรมออนไลน์คือคำตอบ..

“หลักสูตรการอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ปี 2562”
วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ให้ครูผู้สอนมีความพร้อม และจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.หลักสูตรครูผู้สอนเพศวิถี
http://cse-elearning.obec.go.th/
.
2.หลักสูตรกรรมการคุมสอบ/กรรมการกลาง/หัวหน้าสนามสอบ o-net สทศ.
http://niets.digitalmediamoodle.com/login/index.php
.
3.หลักสูตรสุจริตไทย
www.thaihonesty.org
.
4.หลักสูตรการดูแลความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน
https://www.thaisafeschools.com/
.
5.หลักสูตรการช่วยเหลือดูแลนักเรียน(วัยรุ่น)
www.thaiteentraining.com
.
6.หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท.
http://teacherpd.ipst.ac.th/
.
7.เชิญชวนร่วมกันปลูกต้นไม้ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน เพื่อโลกของเรา แค่เพียงคนละ 1 ต้น แล้วมาลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตรกัน
https://plant.forest.go.th/login