เดินหน้าพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และคิดเลขเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เพื่อจัดทำนวัตกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และคิดเลขเป็น และเป็นการดำเนินการที่สนองนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ การอบรมครั้งนี้มีคุณครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน 110  คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย  กลุ่มสารคณิตศาสตร์ และศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร โดยนายสุรชาติ ภูผาผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน