การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ปี 2563

15 สิงหาคม 2562 ว่าที่พันตรีดร.สุรเดช รอดจินดา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ปี 2563