การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนนาหมื่น 2”

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมและสือการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนนาหมื่น 2”  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านปิงหลวง เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ การผลิตสื่อทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบจำลอง เกมส์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผู้เข้าร่วมการอมรมทั้งสิ้น 50 คน