ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562-2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เดินหน้าสนองนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
วันที่ 13  สิงหาคม 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562-2565 ขึ้น โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มจำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอนาหมื่น อำเภอนาน้อย อำเภอเวียงสา อำเภอแม่จริม อำเภอสันติสุข อำเภอบ้านหลวง อำเภอภูเพียง และอำเภอเมืองน่าน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และผู้อำนวยกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินการและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน