กิจกรรมพัฒนาครูตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายอัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และประธานในพิธี การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยมี นายสุรชาติ  ภูผาผุย ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานคณะกรรมการจัดงาน ได้กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมเน้นการจัดกิจกรรมปฏิบัติจริง ในเรื่อง วิทยาการคำนวณ โครงงานตามวัฎจักรสืบเสาะ และ Coding  แบบอันปลั๊ก ขอเป็นกำลังใจให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ โรงเรียนทุกโรงที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำกิจกรรมดังกล่าว พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป