การศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำเครื่องเงินจากภูมิปัญญาท้องถิ่น @โรงเรียนบ้านห้วยมอญ

ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใส และคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำเครื่องเงินจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำเครื่องเงินประกอบด้วยคุณเก้าเสี่ยว แซ่พ่าน คุณสุรินทร์ -คุณนิตยา สุขสวัสดิ์ เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและพัฒนาทักษะอาชีพแก่นักเรียน