การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยกลุ่มโรงเรียนแม่จริมเพื่อยกระดับผลส้มฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยกลุ่มโรงเรียนแม่จริมเพื่อยกระดับผลส้มฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาคา อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน