สพฐ. ประกาศรับรองหลักสูตรอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้ครูที่ผ่านการอบรมในปีการศึกษา 2562 กรอกข้อมูลในแบบสำรวจ

สพฐ. ได้กำหนดให้ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รายงานข้อมูลครูที่ผ่านการอบรมตามที่ สพฐ.  กำหนด ข้้นพื้นฐาน น้ำ/อากาศ และขั้นเฉพาะทาง วิทยาการคำนวณ เนื่องจากหลักสูตรการอบรมดังกล่าว ได้รับรองให้เป็นการอบรมที่ผ่านการรับรองและสามารถยื่นขอวิทยฐานะ ได้  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้จัดอบรม 3 ครั้ง คือ
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นเฉพาะทาง วิทยาการคำนวณ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนยา 2562
2. การบอรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นพื้นฐาน น้ำ/อากาศ เมื่อวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2562
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นเฉพาะทาง วิทยาการคำนวณ เมื่อวันที่ 29.30 กรกฎาคม 2562

ดังนั้น สพฐ. ต้องจัดเก็บข้อมูล ดังกล่าวไว้ในทะเบียนผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป

https://forms.gle/M8cezbeoybp5fp437