ผู้ใหญ่ใจบุญมอบงบประมาณการปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านนาไค้

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 คุณนราพลและคุณนงลักษณ์ โพธ์สุวัฒนากุล ได้มอบเงินแก่โรงเรียนบ้านนาไค้ จำนวน 150,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารอนุบาล และมอบสิ่งของ ขนม ฯลฯ ให้แก่เด็กๆ โดยมีพระมหาเกรียงไกร อหิงสโก เจ้าคณะอำเภอเวียงสา พระครูอาทรสุทธินันท์ ผอ.ร.ร.วัดบุญยืน พระมหาเผด็จ อัตตทีโป และคุณปิยสิทธิ์ อิ่นธิ เป็นผู้ประสานงานและเป็นตัวแทนส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าว โรงเรียนบ้านนาไค้จึงขอกราบขอบพระคุณทกท่านมา ณ โอกาสนี้