ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) จังหวัดน่าน ณ ค่ายงานชุมนุมลูกเสือสำรอง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน                            โดยนายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดการชุมนุมการจัดงานชุมนุมฯ ครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันสถาปนากิจการลูกเสือสำรองในประเทศไทย   สำหรับจังหวัดน่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) ภายใต้คำขวัญ “รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัย ไม่ตามใจตนเอง” กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย             ลูกเสือเนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวม 903 คน จากสถานศึกษาในจังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็น 6 ค่ายย่อย ใช้ชื่อค่ายตามตัวละครในนิทานสำหรับเด็ก เรื่องป่าดงพงพี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย และเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับประชาคมอาเซียน

2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางลูกเสือให้กับลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และให้ลูกเสือได้เรียนรู้ประสบการณ์

3. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่งเสริมให้ลูกเสือแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง และผู้บังคับบัญชาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ งานศิลปะ งานฝีมือ ทักษะลูกเสือสำรอง การสำรวจ นิทานป่าดงพงพี และกิจการลูกเสือสำรอง และกิจกรรมพิเศษ    การชุมนุมรอบกองไฟ