การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรและใช้ Digital Life Box ด้วยเทคโนโลยีทางไกล DLTV

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและใช้ Digital Life Box ด้วยเทคโนโลยีทางไกล (DLTV ) ครูผู้สอนโรงเรียนพระปรยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครู,   ผู้สอนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง วัดนาราบวิทยา และวัดฟ้าสวรรค์ จำนวน 45 รูป โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อขัดเคลื่อนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ให้มีคุณภาพมาตรฐานในการดำเนินงาน DLTV
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
3. เพื่อพัฒนาการใช้งาน Digital Life Box ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น