ถอดบทเรียนโรงเรียนนวัตกรรมโครงการรักษ์ป่าน่าน สู่ศาสตร์การเรียนรู้รักป่าน่านอย่างยั่งยืน

นางสาวสมพร  สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ   มาดำเนินการ”ถอดบทเรียนโรงเรียนนวัตกรรมโครงการรักษ์ป่าน่าน สู่ศาสตร์การเรียนรู้รักป่าน่านอย่างยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านวังยาว โดยมีนายศุภชัย   ชุ่มใจ     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว พระปลัดเพชร อธิปัญโญ ผอ.ร.ร.ปริยัติธรรมวัดฟ้าสวรรค์ นางปวิสา  ลำคำ นางสาวกิ่งสอน  น้ำสา นางสาวรุ่งนภา โนพิยะ นายยุทธกร ถามาครูร.ร.บ้านวังยาว ตัวแทนนักเรียน ร.ร.บ้านวังยาว นางสาววิสา  อุตเสน ครูร.ร.ชุมชนบ้านหลวง  และนางสาวกลิตา  ดีค่ายคำ ครูร.ร.บ้านฟ้า ซึ่งเป็นภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการถอดบทเรียนในครั้งนี้