อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นเฉพาะทาง วิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 2 ณ สพป. น่าน เขต 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดู่พงษ์

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2562 คณะครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นเฉพาะทาง วิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 2 ณ สพป.น่าน เขต 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดู่พงษ์ ต้องขอขอบคุณท่านศรีทัย ศิริมูล นายกอบต.ดู่พงษ์ ผอ.ขวัญจิด ปัญญา ผอ.กองการศึกษา ที่เห็นความสำคัญ และอนุมัติให้เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นการต่อยอดจากครั้งที่ 1 และขอบคุณท่านสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ที่เปิดโอกาสให้ครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วมโครงการอบรมทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นเฉพาะทาง ขอขอบคุณท่าน ท่านสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ให้โอกาส ให้ข้อคิดต่างๆและให้กำลังใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย ที่สำคัญต้องขอขอบคุณท่านศน.จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ที่เปิดโอกาสให้เข้าไปเป็นเครือข่ายด้านการศึกษาปฐมวัย กลุ่มปฐมวัยน่าน 1 และให้ข้อคิด แนวทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย และคอยดูแลมาตลอด ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้แนวทางในการส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณและการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดู่พงษ์ก็จะน้อมนำเอาความรู้ แนวทาง ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้และส่งเสริมพัฒนาต่อไป