ประชุมเผยแพร่ผลงานโครงการ “ การพัฒนาครูสู่การสร้างกิจกรรมกรรเรียนรู้นอกหลักสูตร รักษ์ป่าน่าน

19 กค. 62 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ. สพป. น่าน เขต 1 เข้าร่วมประชุมเผยแพร่ผลงานโครงการ “ การพัฒนาครูสู่การสร้างกิจกรรมกรรเรียนรู้นอกหลักสูตร รักษ์ป่าน่าน โดยใช้การวิจัยชุมชนนเป็นฐาน ณ ศูนย์บริการวิชาการระดับภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย