อบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.น่าน เขต 1 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ครูงานทะเบียนและวัดผลจัดทำข้อมูลนักเรียนในโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (School MIS) ทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้จัดทำข้อมูลนักเรียนในโปรแกรมถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยมี ดร.สุรเดช รอดจินดา เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1