ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้
1.การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่สะท้อน 3 ปี (ปีการศึกษา 2559-2561) ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องต่อสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา
2.การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
4.การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยมี ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธาน และมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นายศุภชัย ชุ่มใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว นางดวงเดือน พูดสัตย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เลขานุการคณะกรรมการประเมิน นางจีรวรรณ ศรีริ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
ในการนี้ ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา ประธานคณะกรรมการประเมินได้ให้แนวคิดและข้อเสนอแนะแก่คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้ชุมชนและหน่วยงานต่างได้มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่