พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25

วันพุธที่  19  มิถุนายน  2562 เวลา 08.00-9.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 25/2562 ผ่านระบบ Video Conference โดย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ