การอบรมหลักสูตรบูรณาการสะเต็มศึกษาสำหรับผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัดภาครัฐและเอกชน

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายสุรชาติ ภูผาผุย ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 1 ได้พบปะและกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรบูรณาการสะเต็มศึกษาสำหรับผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัดภาครัฐและเอกชน มีผู้เข้าร่วมกันอบรมจำนวนทั้งสิ้น 130 คน โดยมีเนื้อหาการอบรมเพื่อเน้นให้ครูผู้สอนนำสะเต็มศึกษาไปใช้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่เด็กปฐมวัย