พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22

วันพุธที่  29  พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2562 ผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ