ศึกษาดูงานโรงเรียนสอนคิด (Thinking School)

วันที่ 30-31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และครูวิชาการ ศึกษาดูงานโรงเรียนสอนคิด (Thinking School) ณ โรงเรียน อบจ.เชียงราย เพื่อศึกษาวิธีการ เครื่องมือสอนคิด และการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน โดยทางสมาคมฯ ได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม จากองค์การ Action!aid ประเทศไทย