การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาโปรแกรม Thai school lunch และโปรแกรม Thai school lunch system รายงานภาวะทุพโภชนาการนักเรียน จัดอบรุม 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีผู้เข้าร่วมอบรมโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 179 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ