นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี มาตรวจเยี่ยม ติดตามโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี มาตรวจเยี่ยม ติดตามโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน