ตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงการทำงานการพัฒนาตนเองและการพัฒนาการศึกษา

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงการทำงานการพัฒนาตนเองและการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาตนเองด้านต่างๆของโรงเรียนบ้านปางช้าง อำเภอสันสันติสุข จากการพบปะพูดคุยกับคณะครู พบว่า โรงเรียนบ้านปางช้าง ยังมีเด็กนักเรียนที่อ่านหนังสือได้ แต่คิดวิเคราะห์ไม่เป็น นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ จึงได้ฝากให้คุณครูได้มีการประชุมทำ PLC เพื่อหาวิธีและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคลต่อไป

ในการนี้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ ได้แจ้งให้ทางโรงเรียนนำนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และได้ขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านปางช้างทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และอดทน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กต่อไป