การพบปะและประชุมคณะครูที่โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน อำเภอสันติสุข

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.20 น. นายนิวัฒน์ ไชยเลศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1 ได้เดินทางไปพบปะและประชุมคณะครูที่โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน อำเภอสันติสุข ในการนี้ได้แจ้งให้ทางคณะครูได้ดำเนินการ ดังนี้
1.ให้เตรียมพร้อรับการนิเทศติดตามของคณะกรรมการ สำหรับผู้อำนวยการใหม่
2. เน้นย้ำให้ทางโรงเรียนได้นำนโยบายเร่งด่วนของ ดร.สุเทพ ชิตยวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงสู่การปฏิบัติ
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิทางการศึกษา NT. , O-NET ของนักเรียน
4. การปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและในห้องเรียน เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป