ร่วมต้อนรับ นายชัชวาล ไชยบุญญานุภาพ และคณะ

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ต้อนรับและร่วมสนทนากลุ่มกับนายชัชวาล ไชยบุญญานุภาพ นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา และนางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ศึกษาสภาพการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการของหน่วยงานในภูมิภาคและหน่วยงานในส่วนกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และโรงเรียนราชานุบาล