ค่ายภาษาอังกฤษ กลุ่มโรงเรียนแม่จริม

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนแม่จริม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา อ.แม่จริม จังหวัดน่าน
โดยมีนักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้ จำนวน 185 คน จากทั้งหมด 15 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านตอง โรงเรียนบ้านก้อ โรงเรียนบ้านแคว้ง โรงเรียนบ้านพรหม โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา โรงเรียนพระคุณานุบาล โรงเรียนบ้านห้วยบง โรงเรียนบ้านน้ำปาย โรงเรียนบ้านป่าสัก โรงเรียนบ้านน้ำพาง โรงเรียนบ้านร่มเกล้า โรงเรียนบ้านน้ำปูน โรงเรียนบ้านน้ำตวง โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ และโรงเรียนพีระยานุเคราะห์  โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอักกฤษและมีความมั่นใจในการสื่อสาร