การอบรมสัมมนาการบริหารงานบุคคลและข้อกฏหมายระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาการบริหารงานบุคคลและข้อกฏหมายระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบแนวทางและนโยบายต่างๆ ตลอดจนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรม ได้พัฒนาความรู้ของตนเองและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก 15. อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดน่าน. จำนวน 305. คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์มานิตย์ คณะโต ผู้อำนวยการภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์. สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ