ประชุมการจัดทำเว็ปไซต์

วันที่ 11 มิถุนายน 2562  นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการอบรมปฏิบัติการ การจัดทำเว็ปไซต์ของสำนักงานเพื่อพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรให้เป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และจากกลุ่ม ICT สพป.น่าน เขต 1