คำขวัญประจำจังหวัดน่าน แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
   
 
     
  

 
     ความเป็นมา  

   วิสัยทัศน์และแนวทางการบริการ
จัดการของ สพป.น่าน 1

   ทำเนียบผู้บริหาร สพป.น่าน 1
   ข้อมูล GIS สพป.น่าน 1
   ติดต่อสพป.และเจ้าหน้าที่

 
    กลุ่มอำนวยการ  

 กลุ่มนโยบายและแผน
 ข้อมูลสารสนเทศ    

  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ

  กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล
     - กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
     - กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

  หน่วยตรวจสอบภายใน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 ชือกลุ่มงานเป็นภาษาอังกฤษ
 สมาคมณาปกิจสงเคราะห์ฯ(ชคน.)

 
     นโยบายการศึกษาของรมว.ศธ.  
   พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
   แบบฟอร์มจัดจ้าง/ตกลงราคา
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ /สิ่งก่อสร้าง
  ปี 2557
   แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ป
   พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
   แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
   รายงานผลการพัฒนาประสิทธิภาพ
   การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
   ปีงบประมาณ 2558
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
   พ.ศ. ๒๕๕

 
     หลักสูตรท้องถิ่น ปี 2553  
   หลักสูตรแกนกลาง 2551
   หลักสูตรพุทธศักราช 2544
   หลักสูตรพุทธศักราช 2551
   การจัดกระบวนการเรียนรู้
 แนวทางจัดทำรายงานประจำปีของร.ร.
  งานวิจัยปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
  ว่าที่ พันตรี สุรเดช รอดจินดา

 
      ศึกษาธิการจังหวัดน่าน 1  
    สพฐ.
    กระทรวงศึกษาธิการ
    ก.ค.ศ.
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(สป.)
    สพป.น่าน เขต 2
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
    สทร.สพฐ.
    สำนักนโยบายและแผน สพฐ.
    กลุ่มโรงเรียนดาวเหนือ
    เที่ยวน่านแบบมีพิกัด
   โรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน 1
ชมรมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
 

 
 
 

 
 
 

 
     ข่าวความเคลื่อนไหว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  
ข่าวสารราชการทั้งหมด
   
 
 

 

 
 
เชิญชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 837 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
               การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ
              หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
              (  รายละเอียด)

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
     ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนา
    1.1 แบบคำขอและแบบรายงาน (PA1) (PA2) (PA 3-1) (PA3-2) (PA3-4) (PA4) (PA5)
          (PA6)
    1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการ(ว7-2558) (รายละเอียด)
    1.3 คำอธิบายและตัวอย่าง(ว7-2558) (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อมไทย (หนังสือ)
 การพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
     และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (รายละเอียด)
 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
     และเชี่ยวชาญ (รายละเอียด)(แบบฟอร์มรายชื่อ)
 การพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (รายละเอียด)
: แนวทางและวิธีการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ครู) (ผู้บริหาร)
:  หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
 : การพัฒนาข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินเพื่อให้มีหรือ
       เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยใช้ระบบ E-Training
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวืทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
    (มติเพิ่มเติม) (รายละเอียด) (1.คู่มือการประเมิน) (2.แบบเสนอขอรับการประเมิน)
    (3.แบบรายงานการขอรับการประเมิน) (4.แบบรายงานผลการปฏิบัติในการขอมี )
    (4.แบบรายงานผลการปฏิบัติในการขอมีหรือเลื่อน) (สรูปรายการเอกสาร)
ว5 (54)หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น
     ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
     และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

**********************************************************************
 
หนังสือจากราชการจาก สพฐ.
 
 
แหล่งความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.
ข้อมูล สพท.โรงเรียน
บุคลากร นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา

เส้นทางสู่นวัตกรรมทาง
การศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย

ภาษาไทย ภาษาทอง

เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา
แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย

มุมศึกษานิเทศก์  Supervisory

เป็นสื่อกลางให้ข่าวสาร แนะนำ
แลกเปลี่ยนสื่อการสอน
คลังข้อ สอบ ดาวน์โหลด นิเทศออนไลน

สารานุกรมสำหรับเยาวชน

คลังความรู้สารานุกรมไทย
พจนานุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์
คลังความรู้สำหรับเยาวชน

OฺBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning

Pil Obec

การเรียนการสอน กิจกรรมสนุก ๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วย ตนเอง ด้วย ICT

1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

โครงการของ สพฐ.
ที่จะพัฒนา ยกระดับโรงเรียนและคุณภาพ
ให้เสมอภาคทางการศึกษา

ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล
GPA PR ของนักเรียนรายบุคล
ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
 

ข่าวสารน่ารู้  


 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ๕๐๖ ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๗๑-๐๐๒๙, ๐-๕๔๗๑-๑๖๓๗, ๐-๕๔๗๑-๑๓๒๘ โทรสาร : ๐-๕๔๗๑-๐๒๑๑
E-mail : ednan1@ednan1.go.th